Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

 • Aktuality z poradenství a prevence
 • Výchovný poradce
 • Metodik prevence
 • Speciální pedagog
 • Program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Pracovníci školního poradenského pracoviště se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost poradnám a orgánům veřejné moci.

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Výchovný poradce – Mgr. Pavel Kubíček

Poskytuje poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy, informace k přijímacímu řízení na SŠ, vyhledává žáky, jejichž vývoj a vzdělávání potřebují zvláštní pozornost, zajišťuje diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb, připravuje podmínky pro integraci, koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů na 1. a 2. stupni, řeší výchovné potíže (záškoláctví, školní neúspěšnost, …), iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

 

Školní metodik prevence – Mgr. Pavel Kubíček

Poskytuje poradenství a informační činnost v oblasti prevence rizikového chování pro učitele, rodiče, žáky. Podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sextami, kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování, a dalších typů rizikového chování. Spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s rizikovým chováním, iniciuje schůzky s třídním učitelem a dalšími pracovníky ŠPP.

 

Speciální pedagog – Hana Janošková

Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. Pomáhá žákům, kteří mají problémy se začleněním se do vyučovacího procesu. Poskytuje konzultace pedagogům a rodičům.

Hlavní náplň školního poradenského pracoviště:

 • Komunikace o podpůrných opatřeních se ŠPZ.
 • Podpora při poskytování podpůrných opatření školou.
 • Sledování a vyhodnocování PLPP a poskytovaných podpůrných opatřeních vyššího stupně.
 • Podpora začleňování žáků z jiného kulturního prostředí a žáků žijících v odlišných životních podmínkách.
 • Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků.
 • Zajištění včasné intervence při aktuálních problémů jednotlivců i školních tříd.
 • Prevence rizikového chování.
 • Metodická podpora v oblasti speciálně pedagogické a psychologické ve vzdělávacích činnostech.
 • Spolupráce školy a rodičů, případně dalších spolupracujících subjektů.
 • Kariérové poradenství.
 • Pomoc žákům zvládat učební nároky školy s ohledem na jejich individuální možnosti.
 • Vytvoření školního preventivního programu, koordinace jeho naplňování a evaluace.