Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Zápis

Informace k zápisu

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme v závislosti na počtu dětí 2 – 3 první třídy.

 

Kritéria přijetí:

Škola přijme všechny uchazeče.

Zápis žáků do 1. ročníku se bude skládat z:

 • formální části – zápis dítěte zákonným zástupcem (přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce)
 • naučné stezky

Pro rodiče předškoláků:

Informace a odkazy pro rodiče

Uvažujete o odkladu školní docházky?

Proč k nám:

 • velká školní zahrada s venkovní učebnou
 • angličtina od první třídy
 • nová výuka informatiky, robotiky již letošní školní rok
 • kladné hodnocení ČŠI
 • projektové a tematické dny
 • meziročníkové učení
 • absolventské a ročníkové práce
 • moderní metody výuky

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2024/2025
 • ve čtvrtek 4. 4. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin
 • v pátek 5. 4. 2024 od 14:00 do 16:00 hodin

na Základní škole Na Habru, Hořice, Jablonského 865

 • ředitel Mgr. Roman Chalupa, tel. 775 362 533, e-mail: nahabru@seznam.cz, web: www.nahabru.cz

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2018.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2024 do konce června 2025, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2024/20245, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2018 do konce prosince 2018 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2019 do konce června 2019 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

K zápisu se dostaví také zákonní zástupci dětí (děti), kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Rodiče či jiní zákonní zástupci, kteří přijdou k zápisu, si přinesou rodný list dítěte a svůj platný občanský průkaz.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?
Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
Z archivu