Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

I cesta je cíl

ikonadopis2

+420 493 624 462

nahabru@seznam.cz

493 624 462

nahabru@seznam.cz

Goldsmith Hall

New York, NY 90210

škola otevírá v 7:30

Od pondělí do pátku

Zápis

Informace k zápisu jsou z minulého šk. roku. Aktuální informace budou vloženy, jakmile budou k dispozici. Zápis ve šk. roce 2021/2022 se uskuteční podle § 36 odst. 4 školského zákona v dubnu 2022.

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

On-line schůzka  pro rodiče, kteří zvažují přijetí do Montessori třídy, se bude konat 7. 4. 2021 od 18h.

On-line schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 13. 4. od 18h.

Prosíme zájemce o schůzku o vyplnění formuláře, který je k dispozici zde.

Účast na schůzkách je dobrovolná, obsahem je představení školy, pedagogů, výuky, dotazy.

Informace k zápisu naleznete zde od 29.3., informace budou aktualizovány dle situace.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?
Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápisy dětí do prvních tříd základních škol pro školní rok 2021/2022.
Zápisy distanční formou (bez účasti dětí a zákonných zástupců) se budou konat ve dnech 19. 4. – 30. 4. 2021.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky,
  • e- mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • osobním podáním ve škole.

V případě, že by byla epidemiologická situace příznivá a mohly se uskutečnit zápisy s osobní účastí dětí a zákonných zástupců, tak se budou konat v následujících termínech:

  • ve středu dne 21.4.2021 od 14:00 do 16:00 hod.,
  • ve čtvrtek dne  22.4.2021 od 14:00 do 18:00 hod.,
  • v pátek dne 23.4.2021 od 14:00 do 16:00 hod.

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad, tzn. že zapsány budou děti, které se narodily do 31.8.2015.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2021 do konce června 2022, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce 2021/2022, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2015 do konce prosince 2015 je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum), podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2016 do konce června 2016 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Informace k zápisům  platí i pro děti, kterým byla v loňském roce odložena povinná školní docházka.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Žák plní povinnou školní docházku v základní škole se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu dítěte, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.

Aktuální informace k zápisům sledujte na našich webových stránkách.

Z archivu